Д.А.Джамалова. САНЪАТ МАСКАНИ

Опубликовано uspenko 15.12.2012

Инсон орзу-хавас билан яшайди. Буюкликни орзу килувчи чўккиларга ошикади. Айникса, ёшлар ўз гайратларини истеъфода этувчи фаолият майдонини излайдилар. Хаётнинг долгали денгизларига умидбахш жилга бўлиб кўшилиш истагида улгаядилар. Жамиятимиз уларнинг гайрат-шижоати, ёркин истеъдоди, гувиллаб сафга кўшилаётган ёшларнинг навнихол ижод самаралари билан кўркам ва бадавлатдир.Мамлакатимизда ёшларнинг маънавий етук, ёркин шахс сифатида улгайиши хамда жамият хаётида ўз ўрнини топиши учун етарли барча шарт-шароитлар яратилган. Ана шундай билим масканларидан бири хисобланган В. А. Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган мусика академик лицейи бугун 70  ёшни  каршиламокда. 1939 йил 4 октябрда 20 нафар ўкувчи билан дастлабки кадамларни ташлаган В. А. Успенский номидаги Республика ўрта махсус мусика мактаб-интернати, хозирги кунда Республика ихтисослаштирилган мусика академик лицейи деб юритилади. Истеъдодларнинг канотли парвозида ижодкор ёшларни кўллаб-кувватлаш мамлакатимизда давлат сиёсатига кўтарилгани мухим ахамият касб этади. Истиклолимизнинг дастлабки йиллариданок  давлатимиз рахбари томонидан санъат ва мусикага бўлган эътиборнинг кучайтирилиши натижасида истеъдодли ва иктидорли ёшларимизга кенг имкониятлар йўли очиб берилди. Бунинг яккол мисоли сифатида 1992 йилнинг 28 августидаги “ Ўзбекистон ижодкор ёшларини давлат томонидан кўллаб- кувватлаш чора- тадбирлари тўгрисида” ги фармон хамда 2008 йилнинг  8 июль ойида кабул килинган «Болалар мусика ва санъат мактабларининг моддий-техник базасини мустахкамлаш ва уларнинг фаолиятини янада яхшилаш бўйича 2009-2014 йилларга мўлжалланган Давлат дастури тўгрисида»ги карорини айтиб ўтишимиз даркор. Дархакикат, Президентимизнинг кабул килган Фармойишларида Р. М. Глиэр ва В.А.Успенский номидаги Республика ихтисослаштирилган мусика академик лицейларининг моддий-техник ва умумтаълим базасини ривожлантириш, мустахкамлаш, касбий йўналишига оид фаолиятини ўкув-методик жихатдан таъминлаш долзарб вазифа эканлигига хам алохида эътибор каратилган эди.Колаверса, бу йўналишда икки ўкув масканларини 2009-2010 йилларида кенгайтириш ва реконструкция килиш учун давлатимиз томонидан зарур чора-тадбирлар белгиланди.[1]Лицей жамоасининг машаккатли мехнатлари ва тинимсиз изланишлари натижасида кўплаб истеъдодли ва иктидорли ёшлар Республика ва Халкаро танловларда ўз ижро репертуарларидан ўрин олган Ўзбекистон бастакорлари ва жахон классик композиторларининг ноёб асарларини мохирона ижро этиб, мусика ихлосмандларининг олкишларига ва олий мукофотларига сазавор бўлмокда. Бундан ташкари истеъдод эгаларини кашф этишда ўз фидойилиги ва гамхўрлигини аямаган педогог-мураббийлар ўкувчиларнинг хар тарафлама комил, юксак маънавий-маданий савиясини юксалтиришга хам алохида эътибор берадилар.Шу ўринда мактаб тарихига назар ташлар эканмиз, бу даргохга рахбарлик килган консерватория директори, санъат арбоби, профессор А.С. Лисовский ва унинг илмий ишлар бўйича ўринбосари Ф. М. Меринг, юкори малакали мутахассислардан Р.Л. Фелициант, А.Ж. Нодельман, Г.В. Васильев, В. Н. Козолунов, А.В. Теплоухов, А. И. Подгорний, О. К. Сойфер, Е. Н. Зверьева, Н. Ф. Орлова, О.С. Поликарпова, В. А. Веселова каби фидойи мураббий-ўкитувчилар мактабнинг тўлаконли фаолият юритишида ўз имконият ва салохиятларини сафарбар килишган. Мактаб ташкил этилганидан бери рахбарлик вазифасида 1940-1960 йилларда О.С. Поликарпова, 1960-1990 йилларда И.Г. Йўлдошева, 1990-2008 йиллар давомида эса бевакт орамиздан кетган К.О. Зоиров директорлик лавозимида мехнат килган. Агар дастлабки директорлар болаларнинг хакикий оналарига айланиб мактаб жамоасининг чин етакчиси бўлишган бўлса, (О.С. Поликарпова ва И.Г. Йўлдошева «Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўкитувчи» деган шарафли унвонга, катор орден ва медалларга сазовор бўлишган) К. А. Зоиров  ўзгача иш услубига эга бўлиб, жамоанинг муваффакиятида, шубхасиз, хакикий химоячи, маслахатчисига айланган беназир рахбарлардан бири эди. Албатта, бу фидойи инсоннинг ташаббускорлиги мактабда таълим-тарбия ишининг самарадорлигини оширишига, катта ижодий ютукларга эришишига сабаб бўлди. Бу масъулиятли вазифани бажаришда рахматли Комил Зоировнинг муовинлари Л.А. Мухитдинова, Н.П. Котова, Д.А.Джамалова, Н.А.Карташёва, бўлим бошликлари А.А.Ким, М.Н.Зайко, Ж.С.Сабуров, Г.А.Золотых, М.С.Плазинская, И.Т.Ганиев, Э.Э. Эмануэль, Х.Н. Кадырова, Х.Т.Саидова, В.Г. Василенко  каби катор фидойиларнинг хам хизматлари бекиёсдир.Даргохда педогог-мураббийларнинг камтарона хизматлари доимий равишда давлатимиз томонидан рагбатлантириб турилади. Жумладан, Ўзбекистон санъати ва маданияти Фонд Форуми ташаббуси билан эълон килинган “Педагогик грантлар дастури”да лицей ўкитувчиларидан Д.А.Джамолова – 2006 йилда, Э.У. Мамаджанова – 2007 йилда, И.М. Ковбас – 2008 йилда I йўналиш бўйича голиб бўлдилар.  Хозирда лицейда фаолият кўрсатаётган ўкитувчилар каторида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, 2та Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўкитувчи, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган Халк таълими ходими, 4та санъатшунослик номзодлари,  6та педагогика фанлар номзодлари, 7та профессор ва 3та доцент хизмат килмокдалар. Бугунги кунда лицей Республика ва Халкаро танловларда катнашиб, голибликни кўлга киритиб келаётган истеъдодли ёш ўкувчилари билан фахрланади. Улар ўкув масканнинг анъаналарини изчил давом эттириб, махоратларини такомиллаштирмокдалар. Сўнгги йилларда мактаб ўкувчилари нуфузли Халкаро мусика фестиваллари, Республикамиз микёсида ўтказилаётган концертларда, танловларда фаол иштирок этиб келишмокда. Жумладан, 2009 йил «Соглом авлод учун» Халкаро жамгармаси томонидан ташкил этилган «Санъат гунчалари» танловида С. Ким, Н. Наимова, Т. Акбарова, В. Гусейнова, Э. Хушвактов, К. Муинов ва бошкалар ўз махорати билан кўпчиликни хайратда колдирди.Б. Абдураимов «Келажак овози – 2005» голиби, АКШнинг бир катор танловларининг I ўрин совриндори, «Нихол – 2008» ва нихоят, 2009 йил Англияда бўлиб ўтган нуфузли Халкаро пианиночилар танловининг энг ёш голиби бўлиб, санъат ахлини хайратда колдирди. Нодир Хошимов эса скрипка мутахассислиги бўйича ўтказилган бир катор нуфузли Халкаро танлови хамда “К. Паганини-2007” танловида голибликни кўлга киритиб, бутун дунёга Ўзбекистон ижрочилик санъатини яна бир бор намоён этди.Кардош республикаларда бўлиб ўтган танловларда: Киргизистоннинг Бишкек шахрида ўтказилган «ARS POLONIA» танловларида Кан Елена (II ўрин), Ким Александра (III ўрин), Денисенко Иван (II ўрин), Ни Кристина (III ўрин), Саидкаримов Жамшид (I ўрин), Денисенко Александр («Умид» соврини), Козогистоннинг «Астана-Мерей-2008» номли танловида Саидкаримов Жамшид (I ўрин), Хушвактов Эркин (I ўрин), Сайфиддинов Мухриддин (II ўрин), Джуматов Нурисломбек (II ўрин), Василевский Олег (III ўрин), Шайбакова Лилия (III ўрин), Юсупов Сарварбек (III ўрин) совринларини кўлга киритдилар; 2008 йил Франциянинг Париж шахрида Н.Рубинштейн номли Халкаро танловларда Ким Агата (I ўрин),  Ким Александра (II ўрин), Рихсиева Лайло (II ўрин), Дадабаева Шахноза (II ўрин) ларни эгаллаб лауреат бўлиб кайтишди; 2008 йил Украинанинг Симферополь шахридаги «Синяя птица» танловида – Кан Елена (I ўрин), Саидкаримов Жамшид (I ўрин), Сайфиддинов Мухриддин (I ўрин), 2009 йилда – Гусейнова Влада (I ўрин) ва Руминиянинг  Бухарест шахридаги танловда Дадамухамедова Нодира (I ўрин), Агаева Зарина (I ўрин), Акбарова Тамара (I ўрин) эгаси бўлиб кайтдилар;Германиянинг Берлин шахридаги «Verfemte Musik 2008» танловида Угай Лилия (II ўрин), «SFORZANDO» танловида Саримсакова Тамила (III ўрин), 2009 йил эса – Ким Агата (I ўрин) ва Москва шахрида Фридерик Шопен номли танловда Салимджанова Тамила (IV ўрин)ни кўлга киритдилар;2008 йил Москва шахрида бўлиб ўтган «Щелкунчик» Халкаро телетанловида – Кан Елена, Салимджанов Аскар дипломлар билан такдирландилар; Жорий йили Францияда ўтказилган А.Скрябин номли IX Халкаро пианиночилар танловида Бреславец Андрей (I ўрин); Германиянинг Веймар шахрида Ф.Лист номли  II Халкаро ёш пианиночилар танловида – Пак Артем (IV ўрин) эгаси бўлиб кайтдилар; 2009 йил Киев шахрининг Ворзель шахрида «Искусство XXI века» номли торли чолгулар ва ёш ижрочилар танловида – Салимджанов Аскар (I ўрин), Рутка Эдуард (IV ўрин) ларни олишга муяссар бўлдилар; 2009 йил Италия шахрида  «Пьетро Ардженто»  номли танловда – Рихсиева Лайло (II ўрин), Гаврилеева Маша (III ўрин) совринларини кўлга киритдилар; Руминиянинг Бухарест шахрида «Pro Piano-Romania-2009» номли танловида – Ли Виктория (II ўрин), Ажиметов Шукур (II ўрин), Абилева Севиль (III ўрин), Пириева Шамма (IV ўрин), Сабитова Нилуфар (IV ўрин)ларни эгаллаб, лауреат унвонига эга бўлдилар; 2009 йил Франциядаги «Славян мусикаси» Халкаро танловида – Мирзаева Диёра (диплом, «Умид» соврини), Дадамухамедова  Нодира (III ўрин)  хамда Италияда Сан-Барталамео Аль Марэ шахрида бўлиб ўтган «Young talents» Халкаро танловида – Сайфиддинов Мухриддин (I ўрин), Салимджанов Аскар (I ўрин), Аширматов Алишер (II ўрин), Хамидов Хуршид (III ўрин)лар олиб кайтдилар;2009 йил Италиядаги Sieti di Giffoni Sei Casali шахрида бўлиб ўтган “Джузеппе Террачини» номли Халкаро танловда – Дадамухамедова Нодира (I ўрин, В категорияси), Абдуллаева Иноятхон (I ўрин, С категорияси)да голиб бўлдилар.2009 йил Швецияда бўлиб ўтган Халкаро танловида Акбарова Тамара (I ўрин)га сазовор бўлди.2009 йил Украинанинг Киев шахрида бўлиб ўтган «Индивидуалис» номли VII Халкаро мустакил мусика танловида Дадамухамедова Нодира (I ўрин), Абдуллаева Иноятхон (II ўрин) ва Болгариядаги «Умидлар, истеъдолар, уста сабоклар» номли Халкаро танлов-фестивалда – Кан Елена (I ўрин) ўринларга сазовор бўлишди.Амин бўлишимиз мумкинки, бугунги кунда лицейимиз ёш истеъдод эгалари Ўзбекистон ижрочилик санъатини юкори чуккиларга кўтариб, дунёнинг халкаро сахналарини забт этиб келмокдалар.Ўкувчиларимиз орасида  Президент стипендияси сохиби бўлган ёшларимиз лицейда тахсил олиб, уларнинг аксарияти дунёнинг нуфузли мусика билим юртларида ўкишни давом эттириётгани калбимизда фахр ва ифтихор туйгуларини уйготади. Шу ўринда Юртбошимиз ушбу сўзларини тилга олиб ўтиш жоиздир: «Маънавиятни йўкотсак, ўзимиз ва ўзлигимизни йўкотамиз. Маънавиятни юксалтирсак, ўз мурод-максадимизга етишда кучли мадад топамиз».[2]В.А. Успенский номли лицей жамоасининг асосий максади ва вазифаси хам «Жисмонан бакувват, маънан етук, рухан тетик авлод» етиштиришдир!ицейда республикамизнинг кўпгина вилоятларидан келиб ўкийдиган болалар учун барча шароитлар яратилган. Бу йил лицей кошидаги интернат ташкил топганига мана 30 йилдир. Кўп йиллар интернатнинг катта тарбиячиси, яъни катта она бўлиб, болаларга мехр-мухаббатини бериб келган Н.А. Карташёва, бугунги кунда уни йўлини босаётган Г. Имомова фаолият кўрсатмокда. Лицей-интернатда ўз ишининг фидойиларидан М.Ш.Шарипова, С.М.Мансурова, Р. Уразбаева, С. Оразалиев, Л.Н. Кисиль, Э.Ю. Умарова, С.М. Просвирновалар бутун калбларининг тубидаги мехр-мухаббатини бериб болаларга таълим-тарбия беришмокда.Айникса, лицей ўкувчиларидан Мухиддинова Нилуфар Тошкент шахрининг 2200 йиллик муборак санасига багишлаб ЮНЕСКОнинг Париж шахридаги бош кароргохида ўтказилган тантаналарда, «Ўзбекистон маданияти ва санъати форуми» жамгармаси томонидан Франция давлатида ўтказилган концерт ва маданий тадбирларида муваффакиятли иштирок этди.Энг кувонарлиси шундаки, лицей кошида фаолият кўрсатиб келаётган ўсмирлар симфоник оркестри 2006 йил «Ўзбекистон маданияти ва санъати форуми»  жамгармаси кўмаги билан Москва шахрида бўлиб ўтган «Ўзбекистон санъати кечаси»да маэстро Владимир Спиваков дирижёрлиги остида катнашиб ўзининг мохирона ижроси билан тамошабинлар олкишига сазавор бўлди. Президентимиз Ислом Каримов ташаббуси билан ёш истеъдод эгалари учун таъсис этилган «Нихол» мукофотини 2007 йилги совриндори бўлган оркестр жамоаси бу йил Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби Б.Расулов рахбарлигида Самарканд шахрида ўтказилган еттинчи «Шарк тароналари» Халкаро мусика фестивалида, хорижлик мехмонларни  ўзининг юкори ижрочилик махорати билан хайратда колдиришга муяссар бўлди. Ёшларнинг иктидорлари ўз-ўзидан юзага чикмайди. Хар бир нихол эътибор ва парвариш натижасида улгайиб мева бергани каби ёшлар хам кимнингдир ташаббуси, эътибори туфайли ўзини намоён килади. Шу маънода лицейда умидли ёшларни тарбиялаб вояга етказаётган, уларга юрак хароратини багишлаётган устоз-мураббийларнинг мехнатини алохида таъкидлаш лозим. Хозирги кунда лицейда мана шу талабларга тўла жавоб берувчи мураббийлар Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўкитувчи, «Мехнат шухрати» ордени сохибаси, фахрий профессор, улуг ёшда бўлишига карамай хамон ёшларга сабок бериб келаётган Т. А. Попович, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими   М. Н. Зайко, таникли ўкитувчилардан А. А. Ким, Л. Р. Флорентьева, И. Т. Ганиев, М. Х. Ахмедова, Л. А. Мухитдинова, Г.К. Ташпулатова, Г.А. Золотых, Ж.С. Сабуров, Н.П. Котова, Х.Н. Кадырова, Х.Т. Саидова, Э.Э. Эмануэль, Т. Н. Сотникова, М.С. Плазинская, И.М. Ковбас, А.Х. Раимджанов каби мохир мусика устоз-педагогларимиз бу улуг даргохнинг кўп йиллик анъаналарини давом эттирган холда кобилиятли шогирдлар етиштиришда фидойилик кўрсатишмокда.Зеро, уларнинг машаккатли мехнатлари эвазига Ёшларимиз камол топмокда, ўзбек маданияти ва санъати равнакига хизмат киладиган минглаб истеъдод эгаларилари етишиб чикмокда.Шундай экан, бугун санъат оламида чакнаётган митти юлдузлар эртага ўз сози ва ўз овози билан дунёни забт этса не ажаб!70-йиллик туйинг муборак бўлсин, азиз В.Успенский номидаги санъат маскани!


[2] И.А. Каримов.  «Юксак маънавият – енгилмас куч»

СЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Опубликовано uspenko 13.12.2009

О.В.Василевская

Предмет “музыкальная литература” является важнейшей дисциплиной в музыкальной школе. Он напрямую связан с формированием у юного исполнителя таких важнейших качеств, как  музыкальный кругозор, музыкальный вкус, способность осмысленно и грамотно исполнять произведения, понимать все нюансы столь сложного музыкального языка.     В РСМАЛ им. В.А.Успенского этот предмет занимает особое место. Его начинают изучать с пятого класса и заканчивают изучение на третьем курсе музыкального лицея. Более 30 лет назад по инициативе директора  школы им. В.А.Успенского И.Г. Юлдашевой в начальную школу был введен предмет “слушание музыки”. Этот предмет сильно отличался от таких предметов как “пение” и “музыка” в общеобразовательных школах своей направленностью на профессиональное исполнительское образование. Важнейшей задачей слушания музыки было научить детей правильно слушать, понимать  её, что, несомненно, является первым шагом к  осмысленному исполнению музыки на любом инструменте.      Первую программу по слушанию музыки создала и опубликовала Фаина Ефимовна Горбан. Талантливый педагог и музыкант, она стояла у истоков формирования традиций школы. Ею была проделана огромная работа:   разработана специальная методика, которую она с успехом применяла на своих уроках, опубликованы методические статьи. Традиции и методы педагога продолжили ее единомышленники и ученики. Сохраняя  достижения первых преподавателей этого предмета, нынешние педагоги значительно расширили  задачи и возможности этой музыкальной дисциплины     Сегодня в задачи начального обучения входит не только формирование осмысленного восприятия музыки, но и  освоение основных музыкальных терминов и понятий, приобретение навыков элементарного музыкального анализа, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся композиторов. Каждый педагог, преподающий слушание музыки в младших классах, опирается на программу, созданную преподавателем секции Эльвирой Аскаровной Абдуллаевой. Гибкость и оригинальность этой программы позволяет всем педагогам проявить свою творческую индивидуальность в работе с малышами, найти свой подход к детям.     Игровые методы в ней преобладают. Они делают уроки не только познавательными, но и интересными, веселыми, доступными. Рисование, логические игры, викторины, кроссворды, композиция – привычные формы деятельности учеников начальной школы на уроках слушания музыки. Ну, и конечно же – музыка, звучание которой обязательно на каждом уроке. Музыкальные иллюстрации педагога на фортепиано, прослушивание  аудиозаписей, просмотр музыкальных видеофильмов по-прежнему остаются важнейшими элементами обучения.     Преподавание музыкальной литературы в средних классах  РСМАЛ им. В.А.Успенского имеет свои особенности и существенно отличается от  традиционного, принятого в музыкальных школах-семилетках.      В 80-х годах минувшего столетия   замечательными и талантливыми педагогами_- Эдой Вольфовной Добровецкой – кандидатом педагогических наук, и первой заведующей секцией музыкальной литературы,  методистом Аллой Семёновной Кучук в качестве эксперимента была предложена принципиально новая программа для средних классов специальной музыкальной школы, которой тогда являлась «Успенка»: учебный материал располагался в ней не по персоналиям, а по жанрам. Дальнейшая разработка новой жанровой программы была поручена следующему поколению преподавателей школы – Марине Станиславовне Плазинской и Эльвире  Аскаровне Абдуллаевой. В настоящее время в лицее утверждён  новый вариант жанровой программы, обобщённый и доработанный преподавателем секции Татьяной Александровной Петренко.    Новая “жанровая” программа также отражает специфику специального музыкального заведения, позволяет охватить весь объем изучаемого материала в иной последовательности. Преимущества этой оригинальной программы сейчас основательно подтверждены практикой и хорошими результатами. Учащиеся имеют возможность проследить историческое формирование и развитие практически всех музыкальных жанров, получают представление о стилевых  особенностях их использования у различных композиторов. Это, несомненно, оказывает благотворное влияние на исполнительскую деятельность учеников, играющих произведения по специальности  более грамотно и выразительно.     Именно в средних классах начинают использоваться элементы проблемного обучения, научно разработанного и внедрённого в практику преподавания предмета «Музыкальная литература» Э.В. Добровецкой.    Дальнейшая разработка методических приемов проблемного обучения – важнейшая задача  нынешних педагогов секции. Учащимся постепенно прививаются навыки самостоятельного мышления, музыкального анализа, они получают представления о возможности художественной интерпретации музыкального произведения, учатся делать выводы, принимать самостоятельные решения.      Проблемные уроки, как правило, проходят в форме беседы, диспута, иногда возможны и элементы игры. Обогащается и музыкальный “запас” учеников, так как на уроках звучит много музыки. Постепенно учащиеся приобщаются к музыкальным иллюстрациям, знакомятся с клавирами, партитурами, читают дополнительную  литературу.     “Музыкальная литература” в старших и лицейных классах – это сложная и объемная дисциплина, одновременно решающая огромные творческие и образовательные задачи.      Учащиеся старших и лицейных классов изучают предмет по монографическому принципу. На этом этапе обучения они уже обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы охватывать творчество отдельного композитора целиком, выходить на уровень обобщения, формирования устойчивых представлений о стилевых особенностях музыки. Навыки музыкального анализа, полученные в средних классах, существенно обогащаются и расширяются. Как и прежде, на  уроке музыкальной литературы обучение тесно связано со специальностью и играет огромную роль в формировании музыкального мышления, являясь своеобразным “связующим звеном” между всеми музыкальными и гуманитарными дисциплинами, изучаемыми на этом этапе. Этот период дает огромные возможности педагогам для творческой деятельности, использования индивидуальных методических приемов в обучении. Ведущим методом остается проблемный, как наиболее эффективный и уже привычный для учеников.     Новые программы для старших классов и лицея, разработанные и внедрённые в 2003  году  Мариной Станиславовной Плазинской и Ольгой Владимировной Василевской, позволяют значительно расширить и углубить традиционный   курс музыкальной литературы.  Программа по музыкальной литературе утверждена Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан и успешно применяется в других средних специальных музыкальных заведениях республики. Педагогам секции было доверено разработать и учебные стандарты по музыкальной литературе, которые, как известно, являются особо важным нормативным документом в области  специального образования.     Огромная заслуга секции музыкальной литературы РСМАЛ им. В.А.Успенского – составление вспомогательных учебных пособий для учеников, получивших название “планы-конспекты”. Необходимость в этих учебных пособиях возникла в связи с острой нехваткой учебной литературы и современных учебников. Каждый педагог составляет планы-конспекты в соответствии с учебным курсом, особенностями и спецификой конкретной группы. Это помогает ученикам самостоятельно готовиться к урокам дома, облегчает усвоение сложного музыкального материала.      На секции музыкальной литературы разработаны  и новые   оригинальные формы опроса. В условиях дефицита учебного времени широко   используется тестирование. Еще в 1992 году педагогом секции О.В. Василевской были предложены различные виды тестовых проверок знаний и умений учеников. Впоследствии этот метод, как известно, стал применяться повсеместно.      Необходимым и обязательным для учеников старших классов и лицея является знание музыкальных произведений. Именно поэтому важнейшей формой опроса остается   музыкальная викторина. Секция располагает огромным количеством аудиозаписей музыкальных викторин по различным курсам, составленных  самими педагогами.   К занимательным формам опроса можно отнести различные кроссворды, загадки и шарады. Эта деятельность является для учеников самой любимой, хотя и  требует серьезной подготовки.     Огромным достижением  секции музыкальной литературы можно считать выпуск   учебного пособия, подготовленного заведующей секцией  М.С. Плазинской “Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма”.Т.,2006. Оно рекомендовано для учащихся специализированных  музыкальных лицеев и колледжей.  Это учебное пособие можно смело назвать учебником, составленным в оригинальной и доступной форме. Этот учебник получил высокую оценку во всех музыкальных учебных заведениях  республики и за ее пределами. Он востребован, постоянно применяется в учебном процессе, успешно конкурирует с  другими учебниками и соответствует духу нового времени. Особо хочется отметить автора учебника. М.С. Плазинская возглавляет секцию музыкальной литературы с 1991 года. Талантливый педагог-музыкант, авторитетный музыковед, она является  выпускницей школы им. В.А.Успенского. Успешно окончив Московскую консерваторию, Марина Станиславовна вернулась работать в родную школу, которой отдает всю свою творческую энергию и мастерство. Любовь к музыке и детям, самоотверженная работа и настоящий педагогический дар приносят значительные  результаты. Секцию музыкальной литературы можно смело назвать “творческой лабораторией”, коллективом единомышленников, возглавляемым замечательным педагогом-энтузиастом. На секции царит доброжелательная, творческая атмосфера. Взаимная поддержка и уважение, помощь молодым педагогам и сохранение богатых традиций школы – вот главные принципы в работе секции, ее педагогов Э.А.  Абдуллаевой, О.В. Василевской, Т.А. Петренко, Г.С. Гафуровой, Э.У. Мамаджановой,  З.А. Мурадовой,  Э.Р.Матчановой, Г.А. Ташпулатовой.     Все педагоги секции регулярно публикуют методические статьи в   сборнике, выпускаемом РСМАЛ им. В.А.Успенского. Именно на страницах этого сборника были опубликованы новые программы,  методические разработки. Многие монографические и аналитические статьи стали подспорьем в работе музыкальных колледжей и лицеев.     В  2003 году в РСМАЛ им. В.А.Успенского был введен новый предмет  – “Современная музыка”. Он позволяет учащимся познакомиться с наиболее значимыми и важными направлениями музыки ХХ века. Этот сложный и интересный курс был разработан и систематизирован педагогом секции Э.А. Абдуллаевой. Важнейшую роль в преподавании этого предмета играет музыкальная фонотека, собранная и записанная по личной инициативе педагогов школы и широко применяемая в обучении.     Важнейшей дисциплиной секции музыкальной литературы является предмет “Узбекская музыка”. Педагог секции, кандидат искусствоведения Эльнара Ульмасовна Мамаджанова является автором новой Программы по этому предмету.  Программа охватывает все этапы развития музыкальной культуры Узбекистана, включает в себя изучение фольклора и профессиональной музыки выдающихся узбекских композиторов.      Важнейшей задачей педагогов секции является освещение музыкальной и культурной жизни столицы. Мероприятия с участием учеников и педагогов РСМАЛ им. В.А.Успенского, статьи в центральных газетах и журналах, беседы с интересными людьми, интервью, отзывы о богатой концертной деятельности лицея – привычная работа для таких педагогов, как  Т.А. Петренко, М.С. Плазинская, Э.А. Абдуллаева, О.В. Василевская. Лекционная работа, выступления на радио и телевидении, создание специального сайта о РСМАЛ им. В.А.Успенского в интернете, организация выставок, концертов – все это далеко не полный список регулярных мероприятий, в которых принимают активное участие педагоги секции музыкальной  литературы, а часто и становятся инициаторами их проведения.     С введением на теоретическом отделе лицея предмета “Музыкальная критика” М.С. Плазинская  регулярно привлекает к музыкально-критической деятельности учащихся. Результатом такого творческого сотрудничества являются  статьи в газетах и журналах, написанные её учениками. Подобные совместные  работы являются важнейшим шагом в решении задачи по подготовке профессиональных кадров юных музыковедов, музыкальных критиков.      На секции музыкальной литературы постоянно проводятся открытые уроки, слушаются и обсуждаются методические сообщения   педагогов. Частые гости здесь – преподаватели школ-семилеток, областных колледжей, студенты  Государственной консерватории Узбекистана, среди которых немало бывших учеников РСМАЛ им. В.А. Успенского. Осваивая свою нелегкую профессию, они имеют возможность ознакомиться с новыми методами работы, получить квалифицированную помощь  ведущих педагогов лицея.     Интересным творческим экспериментом  является открытие в РСМАЛ им. В.А.Успенского учебного видеосалона. Наряду с богатой фонотекой, которая необходима для работы секции, несколько лет назад по инициативе заведующей секцией  М.С. Плазинской начала создаваться и видеотека.  Была выдвинута идея организации просмотров видеофильмов о музыке, композиторах и искусстве, музыкально-театральных постановок, концертов. Эта идея  получила поддержку у руководства лицея, выделившего для секции специальное оборудование и активно содействовавшего эксперименту. Теперь просмотр опер и балетов, концертов и передач о музыке – важнейшая часть учебного процесса и внеклассной работы. Демонстрация видеофильмов значительно стимулирует учебный процесс, повышает интерес к предмету и к музыке в целом. Видеотека постоянно расширяется. В настоящее время ею пользуются не только  лицеисты, но и ученики начальных и средних классов, приобретаются новые фильмы и записи, обсуждается проект оборудования аппаратурой каждого класса музыкальной литературы.     Музыкальная литература – особый предмет в сложной и многоступенчатой системе специального музыкального образования. Он сопутствует учащимся на протяжении всего процесса обучения – с первого класса до последнего курса лицея и далее, немного меняя ракурс   – все консерваторские годы («История музыки»). Он объединяет всех учащихся, независимо от их специальности.      Изучение музыкальной литературы помогает учащимся постепенно, шаг за шагом, осваивать нелёгкую профессию музыканта, формирует их мировоззрение, вооружает знаниями, навыками и умениями, без которых невозможно грамотное понимание и исполнение музыкальных произведений. Успешное решение столь важных педагогических и воспитательных задач  требует от педагогов высокого профессионализма, глубоких и разносторонних знаний, достаточной подготовки, постоянного самообразования и творческого энтузиазма.   Глубокое понимание важности своей миссии помогает педагогическому коллективу секции ставить высокие цели и с уверенностью двигаться вперёд, к новым творческим свершениям.

История отдела духовых инструментов

Опубликовано uspenko 13.12.2009

Д.С. Сабуров

Известно, что воспитать высококвалифицированного музыканта –  очень сложная задача, ведь,  начиная с раннего детства и обучаясь двенадцать лет   в нашем лицее, закончив консерваторию, магистратуру, музыкант ежедневно должен работать над повышением своего исполнительского мастерства, будь он солист- исполнитель или артист оркестра. Такая задача была поставлена в 1939 году перед педагогами школы,  создаваемой на базе дворца молодежи, школы при Ташкентской консерватории –  школы_-одиннадцатилетки им. В. Успенского. На духовых инструментах то время  занимались дети из малообеспеченных семей и военные воспитанники, которые служили в оркестрах и обучались на различных инструментах в школе им. В.Успенского.[1]В 1978 при школе открылся интернат, был произведен набор детей со всех областей республики и Каракалпакстана. Были созданы хорошие условия для обучения и проживания детей – четырехразовое питание, уютные комнаты для проживания, репетитории для индивидуальных занятий. Ученики постоянно находятся под контролем учителей, репетиторов, педагогов, воспитателей, нянечек.Духовой отдел, насчитывавший к тому времени 40 учеников, сразу вырос во много раз. На сегодняшний день на отделе 180 учеников. Из-за увеличения количества учеников в 2007 году был создан отдельный ударный отдел и его возглавил опытный педагог Ганиев И.Т.С введением инструмента «блокфлейта» ученики стали заниматься на духовом отделе с первого класса. Блокфлейта очень удобна и легка в звукоизвлечении. Духовики,  как и  пианисты и струнники, начали изучение всех теоретических предметов, у них были уроки  хора, ритмики, слушания музыки, общего фортепиано с первого класса. Результаты не заставили себя ждать. Многие музыканты стали замечать, что духовые группы симфонического и оперного оркестра стали играть интонационно гораздо  чище, общий  профессионализм  духовиков возрос во много раз.В школе был сформирован духовой оркестр под руководством Е.М.Гуляева, большого энтузиаста своего дела и настоящего профессионала. Духовой оркестр стал участником всех фестивалей и конкурсов, проводимых в республике Узбекистан, и практически  ему не было равных, он неизменно побеждал на всех смотрах, получая призовые первые  места. Как неоднократного победителя, оркестр  пригласили в г. Москву на фестиваль, где продемонстрировал высокое мастерство. Впоследствии оркестр неоднократно выступал на многих площадках г. Москвы, Центральной музыкальной школе,  школе им. Гнесиных,  Педагогическом институте, в Доме молодежи. Особенным  было выступление в Институте военных дирижеров при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.  Командование Военно-дирижерского факультета написало в отзыве на выступление нашего оркестра:«Оркестр  проявил достаточно высокие профессиональные навыки, хорошую оркестрово-ансамблевую слаженность, чистоту строя. Мы услышали прекрасных солистов. Коллектив оркестра показал очень интересный репертуар и доказал, что он является активным пропагандистом духовой музыки. Для многих музыкальных школ, в том числе и Московских специализированных школ, где нет детских духовых оркестров, выступления этого оркестра  являются примером. Думается, что этот интересный творческий коллектив – явление в отечественной культуре».Было много отзывов, и хочется еще привести выдержки из них  на выступление коллектива в ЦМШ при Московской консерватории им.П. И. Чайковского: «Великолепное выступление. Отлаженность звучания, динамика, строй, хороший ритм характеризуют их выступление. Видна отличная работа дирижера и педагогов. Желаем новых творческих успехов. Профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения Ю.Усов, композитор, заслуженный деятель искусств Г. Калинкович.»После удачных выступлений в г.Москва оркестр был приглашен в г.Иркутск, где проходил конкурс духовых оркестров Прибайкалья и Дальнего Востока. Оркестр выступил с концертами в г.Ангарске и на заключительном концерте в г.Иркутске. Все музыканты, дирижеры, слушатели благодарили ребят за хорошую игру и профессионализм. Оркестр  прославил исполнительское мастерство музыкантов-духовиков Узбекистана на всю дальневосточную и зону.За хорошие успехи духовой оркестр школы был приглашен на международный фестиваль в Чехию, город Острава.  В конкурсе участвовало 18 оркестров из 15 стран. Состав оркестров наших оппонентов достигал численности 100-120 человек. Наш же школьный оркестр состоял всего лишь из 45 участников. Дирижер оркестра Е.М.Гуляев занимался с оркестром все летние каникулы, каждый день по 5 часов. Ему помогали педагоги отдела: И.Т.Ганиев, П.А.Талаевский, В.А.Веригин, Р.Р.Сафаров, Д.С.Сабуров, Р.Шагимарданов. Играя в оркестре, они также работали со своими группами. В программе конкурса было много произведений классического репертуара и обязательное произведение композитора Иржи Правечека «Карнавал жизни», он и возглавлял авторитетное жюри. Это сложнейшее произведение для большого смешанного духового оркестра исполнялось в быстром темпе. Ученики занимались часами, выучивая отдельные технические пассажи. В итоге произведение было  исполнено с  выполнением  всех авторских требований. По окончании конкурсного прослушивания И.Правчик заявил: «Только оркестр из Узбекистана смог правильно трактовать мое произведение». За исполнение художественных произведений оркестр получил первое место. Вторым условием участия на конкурсе был показ дефиле «Плац-концерт». Дефиле было исполнено в постановке П.Л.Макарова –  дирижера отдельного образцового оркестра Министерства обороны Узбекистана. Оно состояло из сложных строевых приемов: расхождение, схождение, исполнители должны были соблюдать равнение в затылок, по шеренгам, по диагонали, и все это парадным шагом, поднимая ноги на 45 сантиметров! Маршируя парадным шагом,  очень трудно сохранить качество звучания, но благодаря огромному количеству репетиций в школе, на стадионе, в парке и на главной площади города, нам удалось добиться практически невозможного. Большую работу проделали педагоги Д.Сабуров и И.Ганиев, они маршировали вместе с учениками, являясь примером для подражания. По мнению председателя жюри по дефиле, известного хореографа, а так же по единодушному мнению всего жюри, оркестр из Узбекистана был удостоен  Гран При фестиваля. И, напоследок, оркестр получил  еще и приз зрительских симпатий.В 2008-2009 учебном году духовой отдел пополнился молодыми педагогами, ранее обучавшимися в нашей школе: Варелас Дмитрий – преподаватель по классу флейты, Бекбабаев Рахматали – класс гобоя, Рахимов Отабек – класс валторны, Суванов Отабек – класс трубы и Тоишиев Азиз – класс тромбона. Это творчески активные и талантливые исполнители, ведущие артисты Национального симфонического оркестра и оркестра ГАБТа им. А.Навои. Концерт молодых педагогов школы, который назывался «Молодые – молодым», стал яркой страницей в истории исполнительского искусства нашей школы. Аудитория концерта, состоявшая из учащихся школы, коллег-педагогов, а так же родителей учеников, услышала в высшей степени профессиональное исполнение молодых педагогов нашего лицея. Надо отметить, что наши ведущие педагоги регулярно выступают с концертами  как в нашей школе, так и с шефскими концертами в ДМШ города  в Государственной консерватории Узбекистана. Стали традицией ежегодные выступления в ГКУ с классными концертами педагогов Б.Салихова, М.Вафоева, Д. Сабурова, выступления наших педагогов на мастер-классах как у нас в лицее, так и в РСМАЛ  им. Р. Глиера, интерната музыкальных воспитанников и в ДМШ. Выступления на последнем республиканском конкурсе ССУЗов  были высоко оценены педагогами и учениками. Мастер-классы вообще, как известно,  имеют огромное значение как для педагогов, так и для учеников. Педагоги имеют возможность поделиться своей наработанной методикой преподавания, опытом,накопленным за многие годы исполнительской и педагогической деятельности.Стали хорошей традицией регулярные выступления школьного духового оркестра у нас на концертах в лицее, в дни Памяти и почестей, в ДМШ, в домах инвалидов, во дворце авиастроителей и во многих других организациях республики.Истории нашей школы-лицея уже 70 лет и хочется с особой теплотой вспомнить имена педагогов, которые работали и работают у нас на духовом отделе:По классу флейты это: А. Неговелов, А. Малкеев, И. Малкеев, А.Икрамуддинов, В.Яковлева, М.Домлажанова, С.Заирова , Д.Варелас, А.Сайфуллаев.По классу гобоя: Н.Николаенко, В. Мелкомини , Н. Гольдвехт, Р. Махкамов, Р. Рихсиев , Р. Бекбабаев.По классу кларнета: К.Азимов, И. Есин, С. Степанов, Е. Гуляев, Н. Гомон, Б.Салихов, С. Антошкин.По классу фагота: П.Беляков, Ф.Жариков , В.Хилько,  А. Абдумаликов, Х.Кадыров. По классу валторны: Р.Сафаров, Н. Букатин, Д.Набойщиков, М.Вафоев По классу трубы: В. Пулатов, П.Талаевский, В. Веригин, У. Абдуллаев,  А. Шакирзянов, Ш. Нормухамедов, Р. Хасанов, Ш. Мардалиев, О. Суванов.По классу тромбона: А. Морозов, А.Рейхе, С. Казакбаев, Д.Сабуров, И. Корнилов, В. Андрюков, Р.Иброгимов.Дирижеры духового оркестра – это: Е. Гуляев, В.Руденко, И.Корнилов, Р.Оспанов, В.Яковлев, Д. Сабуров, М. Сапаев. Неоценимую помощь в становлении музыканта-духовика нам оказывают концертмейстеры. Весь труд педагога, самого исполнителя, концертмейстера виден, когда на сцене исполняются произведения, над которыми все вместе работали многие часы. Опытный концертмейстер – это половина успешного выступления ученика.Более двадцати лет в школе работает музыкальный мастер по духовым инструментам Салман-ага Азмедбеков – как говорят про него – добрейшей души человек,  мастер –  « золотые руки». Все просьбы, связанные с ремонтом инструментов, он выполняет только на отлично.Наш лицей готовится к 70-  летию. Педагоги духового отдела проделали огромную работу и показатель их плодотворного труда – их ученики, которые в 2008-2009 учебном году стали лауреатами конкурсов «Келажак овози»: это Н.  Ахметжанов, С. Шин; Республиканского конкурса ССУЗов – С. Шин.Юбилейный год ко многому обязывает, и духовой отдел, наряду с другими отделами, надеется, что опыт педагогической работы,  накопленный за  эти годы,  даст благоприятные ростки  в деле воспитания всесторонне развитых, преданных своему делу профессионалов, которые продолжат лучшие традиции как духового отдела в частности, так и нашего лицея в целом.


[1] В числе первых выпускников – в 1941-50х годах: Р.Егизбеков, Р.Ибрагимов, А.Ленник, К.Азимов, С.Казакбаев, Н.Кенжебаев, А.Кузнецов, С.Нурмухамедов, Кулдашев, Пищиков, Иса Садулов, Китаев, В.Мелькомини, А.Мирзаев, Окочен, Рабинович, Г.Рябушкин, Б. Амангельдыев, Ланцман, М.Рухалис, С. Сагатов, С.Ходжаева, Чередниченко, Вахидов, Сатывалдыев. Все они стали высокопрофессиональными музыкантами, педагогами, доцентами и профессорами консерватории. В 1950-60гг. выпускниками стали: С.Пузырев,С. Шмелев,Ф. Гладков, В.Руденко , Халиков,А.Шакиров, А.Харитонов , Абдукаюмов, О.Бердников , Я. Гулянский , К.Усманов, В.  Казаков, Кульахлы, Александров,Я. Эскин , Мухамедьяров, Шевнин, Рубинский. В 1960-70гг. выпускниками стали:В. Гулин, Е. Гольвехт , Б.Расулов, П. Тимошин,  С.Гутман, А. Сенчило , О.Тасыбаев,П. Виллемеен ,С. Мардухаев, И. Халиков, В.Малькес, Н. Синицин, Р.Оспанов . В 1970-80гг. выпускниками стали:Р. Акмалов, К. Малинин, М. Хусанов ,Х. Малинин,А. Евстифеев,А.  Минкин ,Б. Акмалов, Б. Зупаров,Б. Арипов , А.Бибичев, С. Пушкин.  В 1980-90гг. выпускниками стали: С. Козицин , Ш.Нормухамедов,А. Шакирзянов,Ю. Подгорный, Р.Ганиев, В.Бабаева, О.Мангутов, К.Атамирзиев,А. Икрамутдинов,Д. Мулабаев ,Д. Курбаналиев,С.  Котков,Д. Ходжибаев, З.Шагимарданов,В. Шаталовский,  Саченко Александр, Абдужаббаров Батыр, Бекиров Айдер, Кириллов Николай, Хуснутдинов Хамза, Волохов Андрей, Эранов Рашид, Рахимова Дано, Тимершин Эдуард, Аманов Шавкат, Рахманов Бахтиёр, Ходжаев Джамол, Шаипов Хасан, Гулькаров Аркадий, Яковлев Владик, Шакиров Еркин, Холходжаев Насыр, Каримова Сураё, Буланкин Иван, Давыдов Борис, Абдушукуров Улугбек, Корсун Сергей, Фаязов Шамсутдин, Тайланов Кахрамон, Норматов Алишбай, Мурадов Фархад, Хасанов Гайрат, Абдурахманов Мирзаали, Сирожитдинова Наргиза, Тулаева Малохат, Гульметова Нигора, Шарипов Азим, Сулейманов Шамситдин, Шарапов Акрам, Исмоилов Рустем, Терехин Константин, Имамов Икбол, Гафуров Шараф. В 1990-2000гг. выпускниками стали: Разаков Яник, Аблякимов Эдуард, Сирож Сергей, Муртазаев Искандер, Каримов Александр, Ходжиакбаров Равшан, Чир-Чир Рустем, Эшматов Манадиер, Бердыев Бурхан, Орынбаев Эркин, Бекбабаев Рахматали, Мусаев Тимур, Сандиев Ильхом, Тургунов Абдурашид, Абдужабаров Улугбек, Имамов Джахангир, Мухамадиев Утар, Ким Рудольф, Каримджанов Шухрат, Терехин Андрей, Козко Денис, Ярошевская Галина, Ашрафи Мухтар, Комкин Сергей, Муртазаев Тимур, Кузмин Павел, Худайбергенов Абдулла, Жариков Федор, Чир-Чир Руслан, Тиллаев Алишер, Эшкуватов Олим, Аскаров Огахий, Анухин Борис, Варелас Дмитрий, Черемухин Сергей, Шакирзянова Эльнара, Пардаев Гайрат, Собиров Хамдам, Суванов Атабек, Упоров Павел, Назимов Сухроб, Пак Се Ра, Чо Хен А, Дубровин Павел, Глотова Евгения, Утешов Исмаил, Аскаров Оразий, Назиров Ильес, Ван Хен Хи, Рахматуллаев Аваз, Пак Ю-Ра, Шамирзаев Акмаль, Ваганов Михаил, Максимова Светлана, Суримбетов Худайберган, Умаров Ойбек, Исроилов Джахангир, Ахраров Тимур, Мингалимова Регина, Ратникова Олеся, Рыбкин Максим, Галимзянов Альберт, Федотов Виктор, Заирова Севара.С 2001 по 2009 г. выпускниками стали: Умаров Станислав, Хамдамов Диёр, Бабаджанов Алетдин, Жариков Максим, Акрамов Камоллиддин, Попов Алексей, Леонтьева Лариса, Ли Мария, Пардаев Акрам, Базаров Мансур, Хакимова Сайёра, Добрынин Артур, Тойшиев Азиз, Тиора Инокентий, Ким Евгений, Головин Станислав, Борисов Георгий, Исаев Джахангир, Таджиахмедов Хайрулла, Абдуллаев Азиз, Эгамов Аброр, Таджиев Аброр, Гафуров Фарух, Султанбеков Даврон, Хисамиев Эрик, Иофе Игорь, Сороколетова Алла, Бабин Данил, Петрунин Дмитрий, Абдуллаев Саидазим, Шотбаев Джахонгир, Чунтонов Максим, Бринёв Филипп, Саламов Атабек, Юлдашев Асом, Василевский Антон, Измаилова Далия, Матчанова Наргиза, Талов Янис, Ахмедов Аъзамхон, Розиев Сардор, Гутунжан Артём, Абдуллаев Салим, Комольцев Евгений, Шин Станислав, Оразалиев Шухрат, Ахмаджанова Наргиза.    

ПУТЬ К КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ

Опубликовано uspenko 13.12.2009

             Э.Э. Эммануэль,  кандидат педагогических наукОтдел “Концертмейстерского класса” (аккомпанемента) был образован в РСМАЛ им. В.Успенского в 1957 году по инициативе замечательного концертмейстера и выдающегося педагога, доцента Ташкентской Государственной консерватории им. М.Ашрафи  Любови Андреевны Мальмберг, столетие со дня рождения которой широко отмечалось в прошлом году музыкальной общественностью нашей республики.Открытие этого отдела было обусловлено потребностью в опытных,  высококвалифицированных кадрах. Целью работы стала подготовка учащихся фортепианного отдела к самостоятельной работе в  качестве концертмейстеров, т.е. специалистов, получивших знание, умение и навыки, позволяющие не только качественно аккомпанировать солистам, но и разучивать с ними сольную партию, знать специфику их инструмента и основной репертуар.Любовь Андреевна Мальмберг возглавляла отдел с 1957 по 1960 год. Ее стараниями были созданы программы обучения учащихся, разработана методика преподавания предмета, составлены репертуарные планы. Ее активным помощником в создании и работе отдела стала Ольга Константиновна Рейх-Сойфер, концертмейстер с огромным стажем работы, стоявшая у  истоков создания школы, строгий требовательный педагог, заведующая отделом с 1960 по 1986 гг.Соратниками Л.А.Мальмберг и О.К.Сойфер являлись опытные педагоги и концертмейстеры-вокалисты: Л.В.Станкевич, С.В.Каганцева, А.Х.Гильман, И.Л.Виннер, Г.Г.Ардаширова, Н.С.Васинкина, Г.И.Хлебникова, Е.О.Портнова, Ф.Т.Садыкова, О.С. Кучликова, Л.Г.Садчикова. Подтверждением эффективности их работы служат дипломы и премии лучших концертмейстеров, полученные выпускниками отдела на республиканских и международных конкурсах.В восьмидесятые годы эстафету этих замечательных музыкантов подхватили молодые педагоги и концертмейстеры: С.К.Бахтиярова (заведующая отделом с 1986 по 1993 год, лауреат международного конкурса концертмейстеров в Бразилии), Т.В.Борисова (дипломант республиканских конкурсов), Е.А.Черняк (дипломант республиканского конкурса), Т.А.Хачатурова (дипломант республиканского конкурса), А.П.Штуко (дипломант республиканского конкурса), Э.Э.Эмануэль (дипломант республиканского и международных конкурсов); Н.Ф.Исхакова, Л.А.Мауль, Л.С.Сквиренко, Н.Д.Шевченко, Г.П.Шумкова. Большинство  из них являлись учениками Л.А.Мальмберг и О.К.Сойфер в школе и в консерватории, консультировались с ними по поводу своей концертной и педагогической работы, получая всестороннюю поддержку, в чем сказалась преемственность поколений, свидетельствующая о том, что богатейший профес-сиональный и педагогический опыт этих выдающихся музыкантов не переставал служить главной цели их жизни – воспитанию высокопрофессиональных концертмейстеров.В настоящее время на отделе “Концертмейстерского класса” работают педагоги высшей квалификации, продолжающие славные традиции школы: Э.Э.Эмануэль (кандидат педагогических наук, заведующая отделом с 1993 года), Т.В.Борисова, Г.Э.Имамова, Н.Б.Логинова, концертмейстеры-вокалисты, составляющие гордость вокального исполнительства в республике: Г.В.Ерошина, М.Н.Остапчук. Педагогами отдела созданы программы по предмету « Концертмейстерский класс» для музыкальных лицеев ( Э.Э Эммануэль в соавторстве с Т.В Борисовой), методические пособия, тесты для учащихся.  Разработан курс « Концертмейстерская практика» с изучением инструментов симфонического оркестра и специфики работы в этих классах.  Оказывается методическая помощь в освоении этого предмета в цикле  ДМШ (Э.Э Эммануэль составлены программы по « Аккомпанементу», « Фортепианному ансамблю», « Чтению с листа» для ДМШ). Главной задачей отдела остается, как и прежде, подготовка учащихся к разносторонней и очень востребованной работе концертмейстера. Выпускники отдела продолжают развивать уровень концертмейстерского мастерства  как в нашей стране, так и за рубежом (в США, Англии, Испании, Германии, России, Израиле, Казахстане и др.), работая в самых престижных учебных и театральных заведениях, аккомпанируя выдающимся солистам (струнникам, духовикам, вокалистам), высоко неся знамя своей “Альма-Матер” – РСМАЛ им. В.А.Успенского.


Copyright © 2007 РСМАЛ им. В.А. Успенского. All rights reserved.